พหุปัญญา
โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้นำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งหากเราสามารถทราบถึงความถนัดและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็ก ก็จะเป็นแนวทางที่ผู้ปกครองและครูสามารถเสริมอะไรที่เป็นความถนัด ไม่ต้องลองผิดลองถูก และทำให้เข้าใจถึงความถนัด ศักยภาพ และความสนใจของเด็ก ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดต่อไป ซึ่งหากเด็กได้รับการส่งเสริมและการกระตุ้นที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมความถนัดให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือการเข้าใจสิ่งที่เด็กเป็น
ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ผู้คิดค้นทฤษฎีพหุปัญญา กล่าวไว้ว่า “ ... เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน เปรียบเหมือนสายรุ้งที่หลากสี บุคคลจึงมีหลากหลาย และมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ต้องร่วมมือกันเพื่อค้นให้พบว่า เด็กมีลักษณะการเรียนรู้ หรือมีความสามารถที่จะเรียนรู้ในทางใด เพื่อจะได้พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพและได้ใช้ความสามารถได้สูงสุด ... ” ทาง โรงเรียนทิวไผ่งามนำ วิธีการเรียนรู้ ทางพหุปัญญา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านรูปแบบของนวัตกรรม Triple Track ให้แก่นักเรียนทุกระดับด้วยหลักการเรียนรู้ที่ยึดสมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning )
คลิกที่ภาพเพื่ออ่านต่อ
หน้า: 1