นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ
25 เมษายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภศิษฐ์ กุลวานิช นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับชั้นเกรด 11 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 คน จากนักเรียนทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) รุ่นที่ 1 “สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา” ประจำปีพุทธศักราช 2560 จัดโดยสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างวันศุกร์ที่ 21 ถึงวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการถ่ายทอดแนวพระราชกรณียกิจ และผลสำเร็จอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ให้สามารถเผยแพร่ไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความยั่งยืน อันจะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์ และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อร่วมสืบสานงานพระราชดำริให้บังเกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป