Smart Teacher

คุณครูวรพจน์  รักชาติ


ประวัติส่วนตัว

-          เกิดวันที่ 24  เมษายน  2510

-          จบการศึกษา ปริญญาตรี  จาก มหาวิทยาลับราชภัฏมหาสารคาม

-          ปัจจุบัน เป็นครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น มัธยมศึกษา

ผลงานด้านการแข่งขันทางวิชาการ                

1.             ชนะเลิศ การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา  ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในงาน วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 13 และครั้งที่ 20

2.             ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการแข่งขันจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษา ในงานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 12

3.             ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการแข่งขันจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา ในงานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 7

4.             รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดจัดตู้ปลาหมอสี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลลองชนะเลิศ ในการประกวดจัดตู้ปลาทอง ระดับประถมศึกษา ในงาน เกษตรแฟร์  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการจัดตู้ปลา  ระดับประถมศึกษา ในงาน วันเกษตรแห่งชาติ

6.             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการจัดตู้ปลา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน วันเกษตรแห่งชาติ

7.             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ   งาน ประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า ครั้งที่ 9

8.             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ   ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาในงาน วันปลาสวยงามแห่งชาติ

9.             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ   ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาในงาน งาน ประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า  2554

ผลงานด้านลูกเสือ เนตรนารี

1.             ส่งตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเอเซียแปซิฟิก

2.             ส่งตัวแทนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ แห่งชาติ

ผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

1.             ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นประจำปี 2550 และ 2552 ตามลำดับ