คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
 

นายกฤติน สังคม

ประธานนักเรียนชาย

น.ส.นันทนัช คารมปราชญ์

ประธานนักเรียนหญิง

นายณัฐภัทร สุวัฒนนนท์

ประธานนักเรียนชายหลักสูตรทีเสป

น.ส.ณิชมนไกรฤทธิชัย

ประธานนักเรียนหญิงหลักสูตรทีเสป

นายเนตินัย ชูสกุล

รองประธานนักเรียนชาย

น.ส.สิตาวีร์ ลิ้มวิไล

รองประธานนักเรียนหญิง

นายปริญ ทรงอัครภัท รา

รองประธานนักเรียนชายหลักสูตรทีเสป

น.ส.ทิตา วงษ์วาลย์

รองประธานนักเรียนหญิงหลักสูตรทีเสป

น.ส.แววนภัส สุทธินันทสุข

เลขานุการ

น.ส.รัตติยากร บุญค้ำชู

เลขานุการ

น.ส.วริศรา ลิ่ววิริยะกุล

ฝ่ายธุรการและการคลัง

น.ส.ทัตชญา คำจันทร์

ฝ่ายธุรการและการคลัง

น.ส.กัณณ์อลิน หอมทรัพย์

ฝ่ายโครงการและแผนงาน

นายเอกวิทย์ หวัง

ฝ่ายโครงการและแผนงาน

นายคเชนทร์ ขาวสุวรรณ

ฝ่ายกิจกรรม

.น.ส.ชัชณี เล็กเจริญ

ฝ่ายกิจกรรม

น.ส.ญาดา แวนรูสมาเล็น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.จิณห์นิภา วัชรพงศ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายชวัลวิทย์ ศรีประสม

ฝ่ายปฏิคม

นายวรวุฒิ มโนมัยธำรงกุล

ฝ่ายปฏิคม

น.ส.สุจันทร์ แซ่เจ่า

สารวัตรนักเรียน

นายธนวิชญ์ สกุลตัง

สารวัตรนักเรียน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนทิวไผ่งาม และให้แก่น้องๆรุ่นต่อไป

2. เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนทิวไผ่งามตลอดปีการศึกษา

3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามมีจิตอาสา การทำงานเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก และสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับ


นโยบาย

1. ปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 6โครงการหลักตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนทิวไผ่งาม

2. กิจกรรมและการทำงานเกิดจากการผสมผสานนโยบายร่วมกับพรรคอื่นๆ

3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามปฏิบัติตนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนทิวไผ่งาม

กิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2557
     
    คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557เปิดตัวกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ สร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน รักษาสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย

1.  กิจกรรมพี่แนะน้อง  เป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการนักเรียนจะเชิญรุ่นพี่ มาให้คำแนะนำกับนักเรียน ม.ปลาย  เกี่ยวกับการเลือกคณะ และการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย  โดยให้น้องๆจะได้พบกับรุ่นพี่ได้อย่างเป็นกันเอง 

2.  Pinky  Melody  กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีได้แสดงความสามารถบริเวณสวนชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้แสดงศักยภาพของตน

3.   Thew Street  Basketball 2014  การแข่งขันบาสเกตบอลภายในโรงเรียน  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้จักให้อภัย

4.  Thew  Football  League  2014  การแข่งขันฟุตบอลภายในโรงเรียน  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางกีฬา รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

5.   Sports  Play  กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาในช่วงพัก โดยให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา 

6.   Sports  Day  Plus (+)  กิจกรรมที่มีเพิ่มในวันเด็กประจำปี  2558  เพื่อทำให้กิจกรรมวันเด็กมีสีสัน และความสนุกสนานมากขึ้น

7.   The  Day  Shop  กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากการวิจัยหรือการประดิษฐ์ของนักเรียน เพื่อทดสอบว่าผลงานวิจัยของตนเป็นที่สนใจหรือไม่ รวมทั้งเป็นการสร้างทักษะด้านการตลาดให้กับนักเรียน โดยกิจกรรมนี้จะจัดร่วมกับงาน The Day Of  Discovery 

8.    กิจกรรมคัดแยกขยะ  กิจกรรมต่อยอดจากคณะกรรมการรุ่นที่แล้ว  ซึ่งได้ประสบผลสำเร็จมาแล้ว  คณะกรรมการนักเรียนในรุ่นนี้จึงได้วางแผนเพื่อพัฒนากิจกรรมนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพื่อทำให้ระบบการกำจัดขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น