คณะผู้บริหาร

คณะทำงาน

ตำแหน่ง

คุณครูอุษา

ทิวไผ่งาม

ผู้รับใบอนุญาต

คุณครูณรงค์

ทิวไผ่งาม

ประธานกรรมการบริหาร

ดร. ณัฐกฤษฏ์

ทิวไผ่งาม

รองประธานกรรมการบริหาร

ดร. ณหทัย

ทิวไผ่งาม

ผู้จัดการ / ประธานที่ปรึกษา

คุณครูกันยา

เขมานันต์

ที่ปรึกษา

คุณครูสุพัศสินี

ไผ่ศิริกุล

ที่ปรึกษา

คุณครูชัชชร

สุวารัชตกุล

ที่ปรึกษา

คุณครูช่อผกา

ศิริสาคร

ที่ปรึกษาครูไทยหลักสูตรภาษาอังกฤษ TSEP

คุณครูวิไล

มะวิญธร

ผู้อำนวยการ

คุณครูศิรินาถ

เตียวเดชวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คุณครูชัยยนต์

รักสงบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ

คุณครูฐานียา

ตั้งสกุลวานิช

หัวหน้าโครงการต่างประเทศ

คุณครูสุนันทา

แสงสิทธิ์

หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณครูนิคม

เอกอมรปัญญา

หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูชวาลา

ตราชูวณิช

หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูควรกมล

ทองนำ

หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูมนู

อินทรวิเชียร

หัวหน้าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คุณครูพิศาล

วชิราชัย

หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คุณครูสกล

เกิดการบุญ

หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คุณครูธีรพงศ์

กะโห้ทอง

หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คุณครูอังคณา

รักสงบ

ผู้ประสานงานระดับประถมศึกษา

คุณครูสุกัญญา

บุรพัฒนานนท์

ผู้ประสานงานระดับปฐมวัย

คุณครูณัฐนิชา

พินทุโยธิน

ผู้ประสานงาน English For Future ( EFF )