วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนักเรียน พัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 2. เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
 5. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
 6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถเฉพาะตนในการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต


ห้องประกอบการเรียนรู้โดยใช้สื่อทาง Internet สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

นโยบาย

 1. พัฒนาระบบการบริหารเพื่อก้าวสู่โลกสากล
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน
 3. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเกิดวัฒนธรรมการคิด (Culture of Thinking) โดยใช้ทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligences Intelligence Theory)
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบ Electronic Thewphaingarm School (ETS)
 5. สร้างสรรค์เยาวชนคุณภาพ (Smart Teen) สู่สังคมไทย ด้วยระบบการจัดการดูแลใส่ใจนักเรียนของครูและผู้เกี่ยวข้องกับ 7 โครงการสนับสนุนวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
    

ห้องปฏิบัติการสาระวิทยาศาสตร์