ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนทิวไผ่งามก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2518 โดยคุณครูณรงค์ และคุณครูอุษา ทิวไผ่งาม เดิมชื่อว่า "โรงเรียนอนุบาลทิวไผ่งาม" เปิดสอนในระดับอนุบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2522  ได้ขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ สูง 5 และ 12 ชั้น ประกอบด้วยยิมเนเซียม ห้องประชุมขนาดใหญ่จุคนได้ถึง 1,500 คน ห้องอาหารจุคนได้ 1,200 คน และห้องเรียนอีกกว่า 60 ห้อง พร้อมขยายการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนทิวไผ่งามได้พัฒนาและสร้างความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูและบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ โดยโรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดตั้ง โครงการ Mini English Program ภายใต้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนสายสามัญได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาทุกวัน และ ในปี พ.ศ. 2542  ได้จัดตั้งโครงการ Thewphaingarm School English Program (TSEP) ภายใต้หลักสูตรEnglish Program ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ K1-3 และ Grade 1-12


ปัจจุบัน "โรงเรียนทิวไผ่งาม" เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำโรงเรียนหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 23 ไร่ ตั้งปีการศึกษา 2528  - 2554  โรงเรียนทิวไผ่งามมีนักเรียนเป็นศิษย์เก่าซึ่งเรียนตั้งแต่อนุบาล จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวน 31 รุ่น  โรงเรียนทิวไผ่งามรับนักเรียนประจำ และนักเรียนไปกลับ  มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่บุตรหลานของผู้ปกครองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องสมุดขนาดใหญ่เพื่อการค้นคว้าหาความรู้ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   ห้อง Smart Classroom (ห้องเรียนที่ใช้ระบบ ICT ในการเรียนรู้และนำเสนอความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ) สนามกีฬา ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และชมรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษและความถนัดของนักเรียนแต่ละคนเช่น ชมรมดนตรีไทย, วงดนตรีสากล, ชมรมหมากล้อม, ชมรมกีฬา,  ชมรม Robot  Club, ศิลปะ  ฯลฯวันประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 

ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนทิวไผ่งาม
ได้เปิดตัว " Smart Center " เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการทำให้โรงเรียนทิวไผ่งาม
เป็นศูนย์ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนทุกคนและทุกครอบครัวในโรงเรียนทิวไผ่งาม
มีความสมาร์ท (SMART) ทั้ง Smart Brain ,Smart Mind and Smart Body