ตราโรงเรียน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์


ตัวอักษรต่างๆ

  1. อักษร N และ U ย่อมาจากคำเต็มคือ
    1. N = NARONG THEWPHAINGARM (ณรงค์ ทิวไผ่งาม)
    2. U = U - SA THEWPHAINGARM (อุษา ทิวไผ่งาม)
  2. คืออักษร ท.ผ.ง. มาจากคำเต็มว่า "ทิวไผ่งาม"
  3. คุณครูณรงค์ ทิวไผ่งาม และคุณครูอุษา ทิวไผ่งาม เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนทิวไผ่งามเมื่อ พ.ศ. 2518
  4. ชื่อของโรงเรียนทิวไผ่งาม ปรากฏอย่างชัดเจนภายใต้ตราของสถาบัน
  5. ลำต้น - กิ่ง - ก้าน ของต้นไผ่ที่ร่มรื่น ร่มเย็น โดยโอบล้อมทุกๆ ชีวิตในทิวไผ่งาม

สีเขียว

หมายถึง  สีของพืช - สีต้นไม้ ซึ่งใบสีเขียวของพืชจะช่วยให้ผู้ที่อยู่ใกล้ได้รับอากาศที่ดีให้ความสดชื่อแก่ผู้พบเห็น เปรียบเสมือนศิษย์ทิวไผ่งามที่จะต้องเติมโตเป็นพลเมืองที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติดังเช่น สีเขียวของใบไม้ให้ประโยชน์กับมนุษย์ชาติ

สีขาว

หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสดใสของเด็กซึ่งเป็นนักเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

“ความรู้ทำให้มนุษย์เท่าเทียมกัน”

ความรู้หรือการศึกษา คือ เครื่องมือที่ลดช่องว่างและความแตกต่างทางเศรษฐกิจ   เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะทางสังคม รวมทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการที่จะนำพามนุษย์ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเท่าเทียบกัน

วิสัยทัศน์

“วิชาการเป็นเอก  เทคโนโลยีก้าวล้ำ  นำเรื่องภาษา  กีฬาเด่น  คิดเป็นระบบ มีครบคุณธรรม”

โรงเรียนทิวไผ่งามมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความสมาร์ททั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ รักและภูมิใจในความเป็นไทย เป็นผู้นำทางวิชาการในระดับสากล มีทักษะที่ดีในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมีเหตุผล  โดยยึดหลักคุณธรรม สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดยืนเป็นของตนเอง รู้จักใช้กิจกรรมทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพเพื่อสร้างทางเลือกให้กับชีวิต ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม