โครงการ Good Mind Good Health

เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีผ่านรูปแบบกิจกรรมบริการสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตใจ

รูปแบบของกิจกรรมในโครงการ Good Mind Good Health
ระดับ หนูน้อย Brainy Thew หรือ อนุบาลศึกษาปีที่1-3 ( วัย 2 -6 ปี )
1. เด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลังกาย
2. ปาร์ตี้ผักผลไม้
3. ยิ้มสดใสเด็กทิวฟันดี

ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
1.  กิจกรรมจิตแจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง
2.  กิจกรรม “อ.ย.น้อย ”
3.  กิจกรรมรณณรงค์ต้านสารเสพย์ติดและโรคเอดส์       โรงเรียนมีความตระหนักถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด  ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  การแนะนำ  การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงถึงอันตรายของสิ่งเสพติด  รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน มิให้สิ่งเสพติดแพร่เข้ามาภายในโรงเรียน                        
4. กิจกรรม School  Clinic 
คือการให้บริการด้านสุขภาพของโรงเรียนทิวไผ่ งามโดยมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยผู้เชี่ยวชาญ  แพทย์และพยาบาลจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลธนบุรี  โรงพยาบาลเจ้าพระยา  โรงพยาบาลยันฮี เป็นต้น รูปแบบที่โรงเรียนปฏิบัติมีดังนี้
                   4.1.การฉีดวัคซีนจากหน่วยงานอนามัยเขตบางพลัด ฉีดวัคซีนป้องกัน คอตีบ บาดทะยัก หัดเยอรมัน คางทูมและการปราบยุงลาย    
                   4.2.การตรวจสุขภาพจิตใจจากจิตแพทย์ หรือ นักจิตวิทยา
                   4.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาให้คำแนะนำแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการเฝ้าระวัง หรือดูแล เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์  แข็งแรง  พัฒนาการที่สมวัย รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์
                   4.4 การบริจาคโลหิต