โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพื่อ การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของนักเรียนให้มีความโดดเด่นใน5 สาระการเรียนรู้ คือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันในสนามการแข่งขันวิชาการกับ หน่วยงานที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบของกิจกรรมในโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
1. กิจกรรมการติว และการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษภายในระดับห้องเรียน
2. กิจกรรมการจัดการแข่งขันด้านทักษะการพูด การเขียน / สื่อสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับชั้น จัดทุก 1-2 เดือนภายในโรงเรียน
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ ได้แก่ คณิตคิดเร็ว และ A-Math
4. กิจกรรมติวคาบ 8 เรียนเวลา15.30-16.30 น.
5. กิจกรรมทดสอบความรู้จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานทั้งหลักสูตรไทย และTSEP ได้แก่
        5.1 สถาบัน “TOP TEST” ระดับชั้น ป.3 - ม.6
        5.2 สถาบัน “สหพันธ์ ฯ” ระดับชั้น ป.3 - ป..6
        5.3 สถาบัน “ชมรมบันฑิตแนะแนว” ระดับชั้น ป.2 -ป.6 และชั้น ม.3 , ม.6
        5.4 สถาบัน “IQ Center” ระดับชั้น ป.5 ,ม.2 และ ม.3 ,ม.6
        5.6 กิจกรรมติวเพื่อการสอบภาษาอังกฤษของศูนย์ IELTS CU-AAT MUIC SAT ฯลฯ

ประธานกรรมการบริหารโรงเรี่ยนทิวไผ่งาม คุณครูณรงค์ ทิวไผ่งาม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน TSEP
 สอบภาษาอังกฤษได้คะแนนที่ 1 ของประเทศ คือ ด.ญ. สาธิณี อัศวนิเวศน์ (G.3)  น.ส. อจลญา  กล่อมแจ่มจิตร์ (G.10)
และนายทานันท์รัชช์ กิจศรีโอภาค (G.12)  พร้อมถ้วยรางวัลและทุนการศึกษาจาก  Top Test ประจำปีการศึกษา 2554


.