โครงการ One Teen One Talent

เพื่อการ ส่งเสริมและ สนับสนุนนักเรียนที่มีการ ปฏิบัติและแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ ในด้านความฉลาดภาษาสื่อสาร ด้านความฉลาดตรรกะ-เหตุผล ด้านความฉลาดมิติ สัมพันธ์-จินตนาการ ด้านความฉลาดดนตรี-จังหวะ ด้านความฉลาดความสัมพันธ์และ เข้าใจผู้อื่น ด้านความฉลาดความเข้าใจในตนเอง ด้านความฉลาดธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมรอบตัว รวมทั้งนักเรียนได้รับการดูแลให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่จัด ขึ้นในเทศกาล ต่างๆตามปฏิทินโรงเรียน หรือการมีส่วนร่วมกับงานของฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้ ในโรงเรียน

รูปแบบของกิจกรรมในโครงการ One Teen One Talent
ระดับ หนูน้อย Brainy Thew หรืออนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 (วัย 2 -6 ปี )
1.กิจกรรม จิตรกรน้อย
2.กิจกรรมยุวศิลป์ระดับ
3. ดนตรีคลาสสิคระดับปฐมวัย
4.ชมรม เทควันโดระดับ ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
1. กิจกรรมดนตรีในสวน / วงออเคสตร้า
2. ชมรมศิลปะ
3. ชมรมฟุตซอลท์ ชมรมเทนนิส ชมรม บาสเกตบอล
4. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
5. ชมรม กีฬาเรียง แก้ว / Stacking
6. กิจกรรมประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ
7. กิจกรรม เทควันโด
8. กิจกรรมพิธีกรรายการโทรทัศน์โรงเรียนทิวไผ่งามหรือ งานเทศกาลต่างๆของโรงเรียน
9. ชมรมถ่ายภาพ