ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนทิวไผ่งาม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ทั้งประจำและไปกลับ โดยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน  2 หลักสุตรได้แก่

หลักสูตร English Program ซึ่งทางโรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา (Native English Speakers) จากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา และมีคุณครูคนไทยคอยช่วยเหลือ  โดยสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
       

หลักสูตร Mini English Program เป็นการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาไทย และเสริมด้วยการเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา (Native English Speakers) ทุกวัน วันละ 2 คาบ 

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

-                    ระดับอนุบาล (K.1 – K.3)

-                    ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6  และ G.1 – G.6)

-                    ระดับมัธยมศึกษา  (ม.1 – ม.6 และ G.7 – G.12)

 

และในโอกาสฉลอง 40 ปี  ทางโรงเรียนได้เปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ ได้แก่

          โครงการ Smart Engineerเป็นโครงการภายใต้หลักสูตร English Programที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนในโครงการ โดยจะใช้หลักสูตร STEM(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์) รวมกับ Robot ในการเรียนการสอน
โครงการส่งเสริมนักบาสเกตบอลสู่มืออาชีพ (โครงการช้างเผือก) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาบาสเกตบอล ได้พัฒนาความสามารถของตนเองไปสู่ระดับมืออาชีพ ต่อไป


 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

ฝ่ายรับสมัครนักเรียน  

โทร  02 – 433-8253  02- 8831161  02-4246225 ต่อ 107

ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. 
และ
วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. 

หรือ Email: enrollment@thewphaingarm.com


เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
2. รูปสีขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียน ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
3. สำเนาสูติบัตรของผู้เรียน และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของ ผู้เรียนและผู้ปกครอง (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้เรียน และผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
5. สำเนาเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาเดิมของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
6. ผู้ปกครอง ( ได้แก่บิดา มารดาของผู้เรียน ) สามารถให้ความร่วมมือในการให้รายละเอียดด้านอาชีพ  สถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ พื้นฐานเดิมด้านการเรียนรู้  นิสัยและสุขภาพของบุตรหลาน  รวมทั้งการประสานงานกับทางโรงเรียนทิวไผ่งามเพื่อการร่วมสร้างสรรค์เยาวชน คุณภาพSmart  Teen


บริการพิเศษ
•    รถรับ - ส่งของโรงเรียนทิวไผ่งาม