ภารกิจประจำวัน
วันจันทร์– วันศุกร์
เวลา 05.00 น. ตื่น นอน
เวลา 06.00 น.อาบน้ำ – แต่งตัว- รับการอมรมประจำวันด้านสมาร์ทจิตใจ สมาร์ร่างกายและสมาร์ทสมองจากครูหัวหน้าโรงเรียนประจำชาย / หญิง
เวลา 06.40 น.รับประทานอาหาร
เวลา 08.00- 16.30 น.เข้า ร่วมการเรียนรู้ด้วยระบบ Triple Track
เวลา 16.40- 17.30 น.อาบ น้ำแต่งตัว
เวลา 17.30- 18.00 น.รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.30 น.นัก เรียนประจำทำการบ้านท่องศัพท์ และทบทวนบทเรียน
เวลา 20.00 น.จัด ตารางสอนและแปรงฟัน
เวลา 20.10 น.นักเรียนประจำระดับชั้นอนุบาล– ประถมปีที่ 6 สวดมนต์ และเข้านอน
เวลา 21.00น.นักเรียนประจำชั้นมัธยมปีที่1 – 6 สวดมนต์และเข้านอน


วันเสาร์
เวลา 06.00 น. ตื่นนอนและอาบน้ำแต่งตัว
เวลา 06.00 น. อาบน้ำ – แต่งตัว- รับการอมรมประจำวันด้านสมาร์ทจิตใจ สมาร์ร่างกาย และสมาร์ทสมอง จากครูหัวหน้าโรงเรียนประจำชาย / หญิง
เวลา 07.30 น.รับประทานอาหาร
เวลา 08.30- 16.00 น.ร่วม กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความฉลาดที่โดดเด่น 1-3 ใน 8 ด้านของนักเรียนแต่ละคน
เวลา 16.00-17.00 น.อาบ น้ำ แต่งตัว
เวลา17.00 น.รับ ประทานอาหาร
เวลา 17.30 – 22.00 น.กิจกรรม สมาร์ทสมอง ในการแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนและครูประจำกลุ่ม จากการดูภาพยนตร์จาก แผ่นVCD / DVD หรือ ละคร โทรทัศน์รายการสารคดีน่ารู้The Discovery ฯลฯ
เวลา 22.00 น.สวดมนต์และเข้านอนตามระดับชั้น


วันอาทิตย์
เวลา 06.30 น.ตื่นนอนและอาบน้ำแต่งตัว
เวลา 08.00 น.รับ ประทานอาหาร
เวลา 08.30 – 11.00 น.1. เล่นกีฬาและพักผ่อนตามอัธยาศัย
2.Happy Day
3.Happy Party
( ข้อ1 - 3 ปฏิบัติสลับกันต่อเดือนตามโอกาสที่เหมาะสม )
เวลา 11.00 – 12.00 น.รับประทานอาหาร
เวลา 13.00– 16.00 น.1. กิจกรรม Cleaning Day ภายในโรงเรียนประจำชาย / หญิง
2. กิจกรรมสมาร์ทจิตใจ สมาร์ทร่างกาย และสมาร์ทสมอง โดยเป็นการนำเสนอจากครู หรือนักเรียนประจำแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเองจากการบันทึกในสมุดปกอ่อน
( ข้อ1 และ 2 ปฏิบัติสลับกันทุก 2 สัปดาห์ )
เวลา 16.00 – 17.00 น. อาบน้ำแต่งตัว
เวลา 17.00 น.รับ ประทานอาหาร
เวลา 18.00 น.ประชุม ตรวจตู้และสำรวจสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนประจำ
เวลา 20.00 น.นัก เรียนประจำระดับชั้นอนุบาล– ประถมปีที่ 6 สวดมนต์ และเข้านอน
เวลา 21.00 น.นัก เรียนประจำชั้นมัธยมปีที่ 1 – 6 สวดมนต์และเข้านอน