รายละเอียด


โรงเรียนทิวไผ่งามรับนักเรียนประจำหลักสูตรสามัญตั้งแต่ ระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตร TSEP ตั้งแต่ K.2 ถึง Grade 12 โดยโรงเรียนจัดครูประจำกลุ่มดูแลนักเรียน กลุ่มละ 15 -25 คน    ให้รู้จัก ฝึกทักษะชีวิตแบบ SMART   โรงเรียนทิวไผ่งาม มีความตระหนักและเห็นคุณค่า ในการบริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนประจำมีคุณภาพต่อไปนี้

1.นักเรียนประจำมีการปฏิบัติและแสดงออกแบบ สมาร์ท / SMART  ในการร่วมสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของ เยาวชนคุณภาพที่สมาร์ทจิตใจ สมาร์ทร่างกาย และสมาร์ทสมอง

2.นักเรียนประจำพัฒนาความสามารถจากการเรียนรู้ ด้วย TripleTrack ภายใต้ความเข้ม แข็งของMET
            2.1 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางสาระคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการคิดและแก้ปัญหา


            2.2 นักเรียนสามารถใช้ความถนัดเฉพาะตน  (Multiple  Intelligences: M)  ในการสร้างสรรค์ทักษะชีวิต
                  อย่างมีคุณค่า
            2.3 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ(English: E)  ในการสื่อสารอย่างคล่องแคล่วและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี

            2.4 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี(Technology:T)ในการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ