กฏระเบียบ

ระเบียบนักเรียนประจำ
1. นักเรียนกำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 –  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนทิวไผ่งาม
2. การเข้าเป็นนักเรียนประจำของโรงเรียนทิวไผ่งามต้องอยู่ในความดูแลของครู ประจำจนครบปีการศึกษา
3. กรณีต้องการเป็นนักเรียนไป กลับ ในปีการศึกษาต่อไป ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทิวไผ่งามทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
     ก่อนสอบปลายภาคของปีการศึกษานั้น ยกเว้นการหมดสภาพของเป็นนักเรียนประจำ (บางคน) ให้เป็นดุลยพินิจของฝ่ายบริหารโรงเรียนทิวไผ่งามเท่านั้น
4.  การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและการเป็นนักเรียนประจำ    ให้ติดต่อชำระในวันที่ส่งนักเรียนประจำครั้งแรกของการ
      เปิดภาคเรียนในแต่ละภาคของปีการศึกษานั้น
5.   การมารับหรือส่งนักเรียนประจำเข้าโรงเรียน   ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติดังนี้
              5.1  นักเรียนประจำที่จะกลับบ้านหรือกลับเข้าโรงเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ตามที่โรงเรียนกำหนด
             5.2  ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนประจำกลับบ้านได้ทุกสัปดาห์ตามกำหนดเวลาดังนี้
                         5.2.1  นักเรียนประจำระดับชั้นอนุบาล –มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับกลับบ้านได้ในวันศุกร์ เวลา 15.40– 18.00 น.
                        5.2.2  นักเรียนประจำระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5  รับกลับบ้าน เวลา 16.30 – 18.00 น.
                        5.2.3   ผู้ปกครองต้องมาส่งนักเรียนประจำเข้าโรงเรียนไม่เกิน17.00 น. ของวันที่กำหนดให้
                        5.2.4  กรณีผู้ปกครองติดธุระสำคัญไม่สามารถมารับบุตรหลานของท่านด้วยตนเอง   ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะมารับแทน
                        5.2.5  สัปดาห์ที่ทางโรงเรียนประจำอนุญาตให้นักเรียนประจำกลับบ้านถ้าผู้ปกครองไม่ สามารถมารับบุตรหลานของท่านได้กรุณาแจ้งล่วงหน้ากับครูประจำก่อนอย่างน้อย  1 วัน
6.   การติดต่อ การเยี่ยมพบนักเรียนประจำ
              6.1  การติดต่อทางโทรศัพท์
                   วันจันทร์ – วันศุกร์     เวลา 17.00 – 18.00 น.     โรงเรียนประจำหญิง02-4241068
                   วันจันทร์ – วันศุกร์     เวลา 09.00 – 17.00 น.     โรงเรียนประจำชาย02-4241077 กด 103
                   วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 17.00 – 18.00 น.     โรงเรียนประจำหญิง02-4241068
                   วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 17.00 – 18.00 น.     โรงเรียนประจำชาย 02-4241077กด103
              6.2   การเยี่ยมพบ ผู้ปกครองกรุณาติดต่อขอเยี่ยมพบนักเรียนประจำกับครูประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ อยู่เวรพบผู้ปกครองของโรงเรียนประจำหญิง และ โรงเรียนประจำชาย
7.  นักเรียนประจำระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่ต้องการเสริมศักยภาพด้านวิชาการตามสถาบันกวดวิชาในวันเสาร์ อาทิตย์   บิดา มารดาของนักเรียนประจำต้องแสดงความจำนงและกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่ทาง โรงเรียนจัดเตรียมไว้
8.  โรงเรียนทิวไผ่งาม ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชุม "วัน Smart Day" ซึ่งทางโรงเรียนนัดพบ ผู้ปกครองล่วงหน้า ครั้งละ 1 -2  ครอบครัว โดยเป็นวันที่ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน วันสุดท้ายของสัปดาห์ หรือวันหยุดตามเทศกาล

ชุดนักเรียนประจำชาย - หญิง
            โรงเรียนทิวไผ่งาม  จัดเครื่องแบบสำหรับให้นักเรียนประจำชาย และ นักเรียนประจำหญิง ใช้ในวันหยุดเรียนและวันเสาร์ / อาทิตย์ เพื่อความเป็นระเบียบของโรงเรียนประจำ  โดยผ้าห่มนอน  ผ้าเช็ดตัว  ชุดนอน  ชุดลำลองมีจำหน่ายที่ร้านระเบียงไผ่ ซึ่งเป็นร้านของโรงเรียน 


ชุดนอนชุดลำลอง