คิด พูด ทำ "สมาร์ท"

โรงเรียนทิวไผ่งามส่งเสริมและสนับสนุนความฉลาด8 ด้านที่เป็นศักยภาพโดดเด่นของนักเรียนประจำแต่ละคน โดยยึดหลักวัฒนธรรมทางการคิด (Cultureof Thinking ) แบบคิด พูดและทำ “SMART”ในการนำเสนอภาพลักษณ์ ( Smart Teen Image ) ด้านสมาร์ทจิตใจ สมาร์ทร่างกาย สมาร์ทสมองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ( performance)และเป็นที่ยอมรับ

สมาร์ทจิตใจ : ขอโทษ ให้อภัย มีน้ำใจและขอบคุณ
สมาร์ทร่างกาย : แต่งกายดี กิริยาวาจา สง่างาม
สมาร์ทสมอง : ฉลาดแก้ปัญหา

(Synergy:power of combined efforts, Mastery:expertise, Alertness: enthusiasm andfluency, Research: learning through inquiry and design,Tolerance: patience )

วันที่ 28 ก.ค.2555 นส.นันทมนต์  รัตนสุวรรณ (เฟิร์น) แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส และ นส.พิชญา พจนเมธา (ออม) แผนการเรียนคณิต-อังกฤษได้รับรางวัลชนะเลิศการประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เป็นจำนวนเงิน 5,000.00 บาท จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คิด อย่างSMART

ฉลาดแก้ปัญหายามห่างไกลจากบ้าน ได้แง่คิดจากผู้ปกครองด้านความแตกต่างของคนในทุกสังคมและวัฒนธรรม ความอดทน (T) จะทำให้ลูกสามารถผ่านอุปสรรคในการปรับตัวเองได้ ดังนั้นเฟิร์นและออมคิดอยากใช้วันหยุดและเวลาว่างหลังเลิกเรียนใฝ่เรียนรู้ และศึกษาค้นคว้า(R) เกี่ยวกับการประกอบหุ่นยนต์

ครูกิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก ที่ปรึกษาชมรม Robot club โรงเรียนทิวไผ่งาม และ นักเรียนประจำที่ได้รับรางวัล ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง คือคุณแม่รัตน์ฐานันตร์ พัฒนพนต์ และ คุณแม่วันเพ็ญ พจนเมธา

พูด อย่างSMART

ทั้ง 2 คนต่างร่วมแรงร่วมใจ(S) ในการขอความช่วยเหลือจากครูกิตตินันท์ ที่ปรึกษาของชมรมRobot ด้วยการ รู้จักใช้กริยาวาจาสง่างาม อย่างกระตือรือร้น(A)ในสิ่งที่ทั้ง2 คนสนใจประกอบหุ่นยนต์ที่ท้าทายความสามารถว่า
“ ..คุณครูคะ หนูอยากแข่งขันเพื่อจะได้มีประสบการณ์คุณครูสอนหนูได้มั๊ยคะ ”

ทำ อย่างSMART

มีวินัยในการจัดวันฝึกซ้อมการประกอบหุ่นยนต์และเชื่อฟังครูที่ปรึกษาฯ  อุปสรรคที่เกิดในขณะฝึกซ้อมต้องใช้ความอดทน(T) ในการไตร่ตรองและเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแบบให้เกียรติผู้ อื่นดังนั้นคำว่า “ ขอโทษ ให้อภัย มีน้ำใจและขอบคุณ ” จึงเกิดขึ้นบ่อยในช่วงเวลาฝึกประกอบหุ่นยนต์ เพื่อฝึกให้ตนเองมีความชำนาญ / เชี่ยวชาญ(M) ด้านเทคนิคต่างๆในสนามแข่งขันจริง

ผู้ปกครองโรงเรียนประจำ “ คิด พูด ทำอย่างสมาร์ท ”

Clip VDO บันทึกความคิดเห็นของคุณรัตน์ฐานันตร์ พัฒนพนต์ และ คุณวันเพ็ญ พจนเมธา