ร่วมงานกับเรา
1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลักสูตรและการสอน
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
- มีประสบการณ์ในการทำงาน
- มีผลงานด้านวิจัย
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
ขอบข่ายงาน
- เปรียบเทียบและวิเคราะห์หลักสูตร ระหว่างหลักสูตรไทยและต่างประเทศ
- ออกแบบและวิเคราะห์หลักสูตรไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.6)
- นิเทศการสอนของครู
- สร้างโครงการพัฒนาการสอน

2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยทางการศึกษา
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการวิจัย
- มีประสบการณ์ทำชิ้นงานวิจัยมาก่อน
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศไทย
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
ขอบข่ายงาน
- แนะนำให้ความรู้กับบุคคลากรและนักเรียนในเรื่องการทำวิจัย
- ทำวิจัยและผลิตงานวิจัยร่วมกับบุคคลากรของโรงเรียน
- ทำวิจัยสถาบันเพื่อนำไปสู่การปรับนโยบายและพัฒนาโรงเรียน

3) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการ์ด้านการสอน และมีใบประกอบวิชาชีพ
ขอบข่ายงาน
- สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนทิวไผ่งามในการสร้างสรรค์เยาวชนคุณภาพสู่สังคมไทย โปรดติดต่อ

admin@thewphaingarm.com