หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การสร้างสรรค์คุณภาพหนูน้อย Brainy  Thew ( วัย 2 – 6 ปี  )นักเรียนวัย 2 - 6 ปีจะมีพัฒนาการของเซลสมองที่เร็วและพร้อมเปิดรับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจากการผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  ได้เคลื่อนไหว ได้สำรวจ  เล่น  สังเกต ทดลอง    โรงเรียนทิวไผ่งามจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กระดับเนอร์สเซอรี่ และอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 ด้วยหลักการดังนี้   
                 1.  การเรียนรู้ที่ยึดสมองเป็นฐาน (Brain - Based  Learning )
                 2.  ความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียน  ตามทฤษฎีพหุปัญญา (The Multiple
                      Intelligences Theory)ของ Howord Gardner
                 3.พัฒนาการเรียนรู้ตามวัยของพิอาเจท์  และหลักการคิดของบลูม &ทอร์แรนซ์


 


เด็กปฐมวัย หรือ หนูน้อย Brainy  Thew  ของโรงเรียนทิวไผ่งาม ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยหลักการของ Brain-based learning  และกิจกรรมพหุปัญญา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและแสดงออก ด้านต่อไปนี้

 

                                                          กิจกรรม Brainy Thew                                              กิจกรรมฝึกสมาธิ

ด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    1. มีวินัย
    2. มีความรับผิดชอบ
    3. มีความซื่อสัตย์
    4. ประหยัด 
    5. รักการอ่าน   

ครูจัดการเรียนรู้ทีพัฒนาความฉลาดด้าน ภาษา - สื่อสาร   ด้านมิติสัมพันธ์ - จินตนาการ
ด้านความสัมพันธ์และเข้าใจผู้อื่น

 ด้านความสามารถจากการเรียนรู้ด้วยหลักการ ของ Brain-based Learning   และ กิจกรรมพหุปัญญา                         
1. รู้จักใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สื่อสารให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ
2. รู้จักมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น ขอโทษ ขอบคุณ เป็นต้น
3. รู้จักถาม-ตอบอย่างมีเหตุผล
4. รู้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 หรือ สิ่งแวดล้อมรอบตนเองในการหาคำตอบหรือแก้ปัญหา
5. รู้จักเปรียบเทียบสิ่งของ หรือ วัตถุ (หรือเหตุการณ์สั้นๆ) ได้ 2 – 3 สิ่ง
6. รู้จักมีมารยาทในการพูด และฟัง
7. รู้จักเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
8. รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
9. รู้จักใช้การมองหรือ ฟังความรู้สึกและอารมณ์ที่ดีและไม่ดีของผู้อื่น
10. รู้จักใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวร่างกายได้สอดคล้องกับกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนความฉลาด 8 ด้าน